“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnogorski Elektrodistributivni Centar“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1464/6 od 06.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog 10 kV dalekovoda i STS 10/04 kV „Rasova“ i rekonstrukciju dijela NN mreže KO Njegovuđa, Opština Žabljak.