“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Crnogorski Elektrodistributivni Centar“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1467/5 od 05.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje priključnog 10 kV dalekovoda i STS 10/04 kV „Pošćenski kraj III“ i uklapanje u NN mrežu u zahvatu Prostornog plana posebne namjene Nacionalni park Durmitor, Opština Žabljak.

Dokumentacija za odlucivanje o potrebi izrade Elaborata