Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Opštini Kotor, Direkcija za uređenje i izgradnju Kotora, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-1448/6 od 06.11.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Rekonstrukciju kompleksa tvrđave Svetog Krsta u Perastu, Opština Kotor.