Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „UNIPROM-METAL“ D.O.O. Nikšić, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za Eksploataciju rude crvenog boksita na ležištu „Štitovo II“, na katastaskim parcelama br. br. 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521 i 522 KO Morakovo, u zahvatu Prostorno urbanističkog plana Opštine Nikšić, Nikšićka Župa, Opština Nikšić.

Elaborat o procjeni uticaja na zivotnu sredinu PK Stitovo Nikšić