U nastavku saljem tekst koji je potrebno postaviti na sajt, zajedno sa Izvjestajem o strateskoj procjeni uticaja na zivotnu sredinu Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade „Spuž“ sa Izvjestajem sa javne rsaprave.

Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Prostorno – urbanističkog plana Opštine Danilovgrad u dijelu generalne urbanističke razrade „Spuž“ na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti.

IZVJEŠTAJ O STRATEŠKOJ PROCJENI UTICAJA NA ŽIVOTNU SREDINU PROSTORNO URBANISTIČKOG PLANA OPŠTINE DANILOVGRAD U DIJELU GENERALNE URBANISTIČKE RAZRADE „SPUŽ“

Izvještaj o javnoj raspravi o nacrtu ID PUP-a DG u dijelu GUR-a Spuž

Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 05.11.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me