Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću, „NAVAR INCORPORATED D.O.O.“, Bonići b.b. , Tivat, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-1335/7 od 11.10.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izgradnju objekta nautičkog turizma/marine L3, na katastarskoj parceli 4732/2 i djelovima katastarskih parcela broj 4889, 4715/2, 4716/1, 4717, 4731, 4732/1, 4732/3, 4878/3 KO Tivat i djela akvatorijuma, u zahvatu Državne studije lokacije „Dio Sektora 22 i Sektor 23”, Opština Tivat.