Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće ,,KRUŠO“ D.O.O., Servisna zona bb, Herceg Novi, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za Izvođenje radova na rudarskim projektima eksploatacije tehničko građevinskog kamena na ležište ,,Kruševice I“, u zoni KP-MS koncesiona područja – ležišta mineralnih sirovina na lokaciji 1f , koja se sastoji od katastarskih parcela broj 2092/1, 2093, 2094 KO Kruševice u obuhvatu PPPNOP ( Sl.list CG,Opštinski propisi br. 56/16), Opština Herceg Novi.

Dokumentacija za odlučivanje – Kruševice I