“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Vodovod i kanalizacija” d.o.o. iz Podgorice, Zetskih Vladara bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju pješačkog mosta preko rijeke Morače na lokaciji KO Podgorica I i Podgorica III u zahvatu DUP-a izmjene i dopune „Naselje 1. Maj“, Glavni grad Podgorica.

Elaborat procjene uticaja pješacki most