Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „VODOVOD I KANALIZACIJA” d.o.o., ul.Jefta-Čaja Šćepanovića bb, Danilovgrad, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda (PPOV) na UP 22-02 u Bloku 22, koja se sastoji od katastarske parcele br. 17/9 KO Danilovgrad, u zahvatu DUP-a „Danilovgrad centar” u Danilovgradu.

Dokumentacija za odlučivane o potrebi izrade Elaborata za PPOV Danilovgrad