Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1106/19 od 07.10.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe, na urbanističkoj parceli br. UPII-13, koja se sastoji od dijela katastarske parcele br. 217/2 KO Buljarica I, u zoni II, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Buljarica I”, Opština Budva, koji je za nosioca projekta uradio „PAMING” d.o.o. iz Podgorice.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – BS Buljarica