“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Roka Rudović iz Ulcinja, Donji Štoj bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju auto kampa na katastarskim parcelama broj 365 i 366/3 KO Donji Štoj, Opština Ulcinj.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu – Auto kamp