“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Senić Petrol“ d.o.o. iz Podgorice, Mahala bb, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju benzinske pumpe na UP10, koja se sastoji od katastarske parcele br. 9553 i djelova katastarskih parcela br. 9554 i 9555 KO Golubovci, zona D, u zahvatu DUP-a „Mahala“, Gradska opština Golubovci.

Elaborat o procjeni uticaja Benzinska pumpa Podgorica – Senić petrol