“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Tenth Planet“ d.o.o. iz Tivta, adresa Tržni Centar „Račica“, II sprat, kanc. broj 2, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju turističkog naselja T2, kategorije 4* ili 5* – faza 2 i faza 3, koji se planira na UP2, koju čine katastarske parcele broj 1519/3, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1526/1, 1526/2, 1535 i djelovi katastarskih parcela 1519/1, 1527/1, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534 KO Mrkovi, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Mrkovi-Njivice“, Opština Herceg Novi.

Dokumentacija za odlučivanje o potrebi izrade elaborata