“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da su Slovinić Đorđina i Nikola iz Budve, ul. Slovenska obala 21, podnijeli zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta turističkog stanovanja – apartmani, na urbanističkoj parceli UP 10.22, blok 10b, koja se sastoji od katastarskih parcela br. 2874/2, 2874/8, 2384/9, 2388/1, 2388/2, 2388/3, 2389/1, 2389/2, 2389/3, 2389/4, 2391/2, 2391/3, 2390/2, 3102/6, 3102/8, 3102/12, KO Budva, u zahvatu DUP a „Budva-centar“, Opština Budva.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Slovinići-Budva