“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Tim Company” d.o.o. iz Pljevalja, ul.Vuka Kneževića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-837/24 od 11.09.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničkog građevinskog kamena iz ležišta „Otilovići“, na katastarskim parcelama br. 97, 98/2 i 103/3 KO Otilovići u zahvatu PUP-a Opštine Pljevlja do 2020. godine – prostorno plansko rješenje (“Sl. list CG” – opštinski propis br. 11/11), Opština Pljevlja.