“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektroprenosni Sistem” a.d. iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju dalekovoda 110kV Podgorica 1 – Podgorica 4, Glavni grad Podgorica.

Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu Izgradnja voda 110 kV Podgorica 1 – Podgorica 4