“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je preduzeću „Durmitor Development’’d.o.o. iz Nikšića, Ul Milovana Pekovića P+6/40 bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-612/24 od 15.08.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu na projekat Izgradnje objekta benzinske pumpe sa turističkim sadržajima, na UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10, UP11 I UP12, koje čine kat.parcelu 1283/1 KO Motički gaj, Opština Žabljak, koji je izradio multidisciplinarni tim „Eko-Centar“ d.o.o. iz Nikšića.