“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Crnogorski Elektroprenosni Sistem“ AD, iz Podgorice, Bulevar Svetog Petra Cetinjskog br.18, broj: 02-UPI-314/19 od 15.08.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat rekonstrukcije dionice 110kV Bar-Budva između stubova 33-50, koji je izradio multidisciplinarni tim „Instituta za tehnička istraživanja“ iz Podgorice.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu