Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta, „Bekommerc“ d.o.o., iz Herceg Novog, Ul. Prijevor bb., donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-1109/5 od 07.08.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat eksploatacije tehničko-građevinskog kamena sa ležišta „Sitnica“ na katastarskim parcelama br. 4107/11, 4107/12, 4107/13 sve K.O. Kruševice u zahvatu PPPN za obalno područje Crne Gore. U sprovedenom postupku odlučivanja o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu utvrđeno je da će se izradom Elaborata procjene uticaja obezbijediti nedostajući neophodni podaci, detaljno utvrditi stanje kvaliteta segmenta životne sredine, pedvidjeti negativni uticaji projekta na životnu sredinu, utvrditi odgovarajuće mjere zaštite životne sredine i definisati program praćenja uticaja na životnu sredinu u toku eksploatacije, funkcionisanja, kao i u slučaju akcidentne situacije.

Zahtjev kop Sitnica BEKOMMERC, Herceg Novi