Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Kompanija „Durmitor Hotel and Villas“ d.o.o. sa Žabljaka, Vuka Karadžića bb, Zgrada „Razvršje“, Ulaz 3, podnijela zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju Turističkog naselja na UP1, koju čini dio katastarske parcele br. 3286 KO Žabljak I u zahvatu Državne studije lokacije „Ivan do“, Opština Žabljak.

Elaborat o procjeni uticaja na životnu sredinu