Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa u ovom slučaju Ministarstvo odrzivog razvoja i turizma dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu Izmjena i dopuna Državne studije lokacije „Arsenal“, Tivat na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 23.07.2019 godine. do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sledeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

SPU ARSENAL

Izvjestaj o javnoj raspravi_Arsenal -NACRT-KONCEPT