“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje dva podzemna rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL „Sektor 5 – Izmjene i dopune“, za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“, Opština Herceg Novi.

Dokumentacija za odlucivanje Azmont rezervoar za TNG