“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta Opštini Rožaje, Maršala Tita bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-914/8 od 10.07.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda, Industrijska zona „Zeleni“, Opština Rožaje.