“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Crnogorski Elektrodistributivni Centar“ d.o.o. iz Podgorice, Ivana Milutinovića br. 12, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje dalekovoda 10 kV, STS 10/0,4 kV, 160 kVa „Crnja“ i NN SKS vod, na katastarskoj parceli 14/1/1, 17/1, 14/1/3, 14/1/23, 14/1/7, 14/1/14, 14/1/15 i 14/1/2 PUP Rožaje, KO Daciće, Opština Rožaje.

Dokumentacija za odlucivanje o potrebi izrade elaborata