“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „S&M“ d.o.o. iz Herceg Novog, Bijela bb, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za adaptaciju benzinske pumpe na katastarskoj parceli broj 845/5 KO Bijela, Opština Herceg Novi.

Zahtjev o potrebi izrade Elaborata o procjeni uticaja