Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, Jugopetrol AD iz Podgorica, ul.Stanka Dragojevića bb, podnio zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe sa pratećim sadržajima na urbanističkoj parceli UP 65, koja se sastoji od kat. parc. br. 4579/1 i 4579/2 KO Podgorica III u Bloku 15, u zahvatu izmjena i dopuna DUP-a “Servisno-skladišna zona ” u Podgorici.

Benzinska pumpa sa pratećim sadržajima