Evropska agencija za zaštitu životne sredine (EEA) ove godine obilježava 25-godišnjicu svog osnivanja i tim povodom je u periodu od 17-20. juna u Kopenhagenu organizovan poseban seminar za članove Upravnog odbora EEA – glavnog odlučujućeg tijela Agencije i redovan sastanak Nacionalnih Fokalnih tačaka.
Evropska agencija za životnu sredinu je organizacija EU čija je uloga da obezbijedi pouzdane i nezavisne informacije o životnoj sredini, kako za one koji se bave razvojem, usvajanjem, primjenom i procjenom politike životne sredine, tako i za široku javnost. Osnovana je 1994. godine u Kopenhagenu, kao mreža 12 zemalja i skromnim brojem osoblja, a od tada je proširila članstvo na 33 države i 6 zemalja saradnica širom Evrope. EEA je odgovorna za razvijanje Sistema mreže za informisanje i osmatranje životne sredine (EIONET), koja je jedinstvena po svojoj veličini, opsegu i stručnosti, i u tom cilju blisko sarađuje sa nacionalnim fokalnim tačkama, nacionalnim agencijama za životnu sredinu ili ministarstvima za životnu sredinu zemalja članica.

Cilj seminara za članove Upravnog odbora EEA je unaprijeđenje relevantnosti i budućeg djelovanja Evropske agencije i mreže u nastupajućoj dekadi. Ovaj seminar je okupio učesnike EIONET mreže, među kojima i predstavnike Agencije za zaštitu prirode i životne sredine Crne Gore: Nikolu Medenicu, direktora Agencije, Lidiju Šćepanović, NFP za Crnu Goru pomoćnica direktora – Sektor za zaštitu prirode, monitoring, analizu i izvještavanje, i Minu Mijanović, NFP asistenta za Crnu Goru.
Pored NFP/Eionet sastanka i seminara UO, u cilju obeležavanja svojih 25 godina doprinosa evropskom okruženju, Evropska agencija za zaštitu životne sredine je pripremila publikaciju EEA u 25 godina – koja se osvrće na dostignuća Agencije, ali ukazuje i na predstojeće izazove. Takođe je bila organizovana i ceremonija na kojoj su pored učesnika seminara prisustvovali sadašnji i bivši zaposleni Evropske agencije, kao i visoki predstavnici iz Danske, zemlje domaćina EEA.

“Evropska agencija za životnu sredinu je bila globalni pionir u stvaranju jedinstvene mreže monitoringa životne sredine za Evropu. Postavili smo visok standard koji pruža pravovremene i ciljane informacije o životnoj sredini kreatorima politike i javnosti. Naša uloga je važnija nego ikada, pažljivo prateći evropsko okruženje usred rastućih uticaja klimatskih promjena, gubitka biodiverziteta, prekomjerne eksploatacije prirodnih resursa i zagađenja vazduha. Evropski građani zahtijevaju više akcija za rješavanje ovih složenih izazova. EEA je spremna da ih preuzme, kako bismo mogli izgraditi otpornu, održivu Evropu”, naveo je Hans Bruyninckx, Izvršni direktor EEA.

Proslava 25-godišnjice osnivanja Evropske agencije je bila prilika da se razmotre dalji pravci Strategije EEA 2021-2030 sa svim predstavnicima EU iz oblasti zaštite životne sredine. Predstavnici su razmijenili ideje i predložili nove prakse u odnosu na dvije glavne teme sastanka: evolucija i inovacije, u cilju povećanja relevantnosti organizacije u narednih deset godina i pronalaženja odgovora na konstantne promjene u društvu koje sve vise zahtijeva informacije o životnoj sredini.

—————————————————————————————————————————————————————–
The European Environment Agency (EEA) this year marks its 25th anniversary and by that occasion from 17-20 June in Copenhagen has organised a special seminar for the EEA’s Management Board — the Agency’s top decision-making body and regular meeting of National Focal Points.
The EEA is an EU organisation which provides reliable and independent information on the environment to the policymaking agents and the public. It was set up in Copenhagen in 1994, starting as a network of 12 EU countries and some dozens of staff and since then it has expanded to 33 member and 6 cooperating countries across Europe. The EEA is responsible for developing the Environmental Information and Observation Network (EIONET), unique in its size, scope and expertise, which work closely with National Focal Points, national environment agencies or environment ministries in member countries.
Seminar for the EEA’s Management Board members focused on the further enhance of relevance and impact of the EEA and EIONET over the coming decade. This seminar gathered participants of the EIONET network, among which are representatives of the Nature and Environment Protection Agency of Montenegro: Nikola Medenica, Director of the Agency, Lidija Scepanovic, NFP for Montenegro and Deputy Director – Sector for environment protection, monitoring, analysis and reporting, and Mina Mijanovic, NFP assistant for Montenegro.
Besides the NFP/EIONET meeting and MB seminar, in order to mark its 25 years of contributions to Europe’s environment, the Agency also prepared EEA at 25 — a book looking back at the EEA’s achievements and pointing to challenges ahead. It was also organized a ceremony where current and former Agency staff were joined by special seminar participants, as well as high-level representatives from Denmark, the EEA’s host country.
“The European Environment Agency has been a global pioneer in the creation of a single environmental monitoring network for Europe. We set a high standard providing timely and targeted environmental information to policy makers and the public. Our role is more important than ever, keeping a close eye on Europe’s environment amid the growing impacts of climate change, biodiversity loss, over-exploitation of natural resources and air pollution. European citizens are demanding more action to address these complex challenges. The EEA stands ready to take them on so we can build a resilient, sustainable Europe,” said Hans Bruyninckx, EEA Executive Director.
The EEA 25th anniversary has been an opportunity to think about the EEA strategy in the next decade 2021-2030 with all the EU representatives of the environment politics. The participants exchanged ideas and suggested new practices in relation to the two main topics of the meeting: evolution and innovation, in order to increase the relevance of the organization over the next ten years and respond to the constant changes underway in a society increasingly looking for environmental information.