Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo održivog razvoja i turizma , dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Plan upravljanja komunalnim otpadnim vodama (2020-2035.) na ocjenu, tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti, kao i Izvještaj sa javne rasprave. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 22.07.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sljedeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me
jelena.koprivica@epa.org.me

– 03 SPU

– Izvještaj sa javne rasprave