“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „Slavija” d.o.o. iz Budve, Ul. Veljka Vlahovića br. 1, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-825/5 od 13.06.2019.godine, kojim se utvrđuje da nije potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju podzemnog 10 kV kablovksog voda, na UP 2, blok 2, koju čine katastarske parcele broj 1260/5, 1260/6, 1261/1, 1261/2 i 1261/10 KO Budva, u zahvatu DUP-a „Podkošljun“, Opština Budva.