“Na osnovu člana 20 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeće „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, podnijelo zahtjev za davanje saglasnosti na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL „Sektor 5 – Izmjene i dopune“, za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“, Opština Herceg Novi.

– Elaborat sa pratećom dokumentacijom