Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „TIM COMPANY” d.o.o., ul.Vuka Kneževića bb, Pljevlja, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za površinsku eksploataciju tehničkog građevinskog kamena iz ležišta „Otilovići“, na katastarskim parcelama br. 97, 98/2 i 103/3 KO Otilovići u zahvatu PUP-a Opštine Pljevlja do 2020. godine – prostorno plansko rješenje (“Sl. list CG” – opštinski propis br. 11/11), Opština Pljevlja.

– Zahtjev – Leziste gradjevinskog kamena Otilovici – Pljevlja