Shodno članu 21 Zakona o strateškoj procjeni uticaja na životnu organ nadležan za pripremu plana i programa, u ovom slučaju Ministarstvo ekonomije (Direktorat za rudarstvo i geološka istraživanja), dostavilo je Agenciji za zaštitu prirode i životne sredine, kao organu nadležnom za poslove zaštite životne sredine, Izvještaj o strateškoj procjeni uticaja na životnu sredinu za Državni plan eksploatacije mineralnih sirovina za period od 2019-2028. na ocjenu tj. davanje ili odbijanje saglasnosti na isti, kao i Izvještaj sa javne rasprave. Shodno istom članu pozivamo svu zainteresovanu javnost da nam najkasnije do 17.06.2019 godine do 12h dostavi svoje sugestije i primjedbe na predmetni Izvještaj i to na sljedeće e-mail adrese:

tamara.brajovic@epa.org.me

jelena.koprivica@epa.org.me

Izveštaj sa javne rasprave jun 2019

SPU Plan min sir _ jun2019