“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Petrol Crna Gora MNE“ d.o.o., iz Podgorice, Ul. Josipa Broza Tita broj 19, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izmještanja postojećih visokonaponskih 10 kV kablova i izgradnja dva nova 10 kV kabla“ na lokaciji kat.parcela 3567/2, 3560/3, 3569/3, 3569/5 I 3727/3 KO Podgorica III, u skladu sa urbanističkim projektom “HEMOMONT” u Podgorici.

10kV MNEPETROL

Dokumenta