Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list RCG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta, „Azmont Investments” d.o.o. iz Herceg Novog, Ul. Braće Grakalić br. 94, donijeto Rješenje, broj:02-UPI-748/7 od 03.06.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za postavljanje podzemnog rezervoara za dizel gorivo na UP IOE-3, na dijelu katastarske parcele broj 674/1 KO Kumbor, u zahvatu DSL „Sektor 5 – Izmjene i dopune“, za prostor bivše kasarne „Orijenski bataljon“, Opština Herceg Novi.