“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Slavija” d.o.o. iz Budve, Ul. Veljka Vlahovića br. 1, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju podzemnog 10 kV kablovksog voda, na UP 2, blok 2, koju čine katastarske parcele broj 1260/5, 1260/6, 1261/1, 1261/2 i 1261/10 KO Budva, u zahvatu DUP-a „Podkošljun“, Opština Budva.

Zahtjev za odlucivanje o potrebi izrade Elaborata

Dokumenta