“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Gradnja Invest“ d.o.o. iz Kotora, Prčanj bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-649/6 od 16.05.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta Hotela na UP 33 – Blok 1, koju čini katastarska parcela broj 1058 i djelovi katastarskih parcela broj 1060, 1055 i 1059 KO Prčanj I, u zahvatu Lokalne studije lokacije „Glavati – Prčanj“, Opština Kotor.