“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosilac projekta, „Elektroprivreda Crne Gore“ A.D. iz Nikšića – TE Pljevlja, Kalušići bb, podnio zahtjev za odlučivanje o potrebi procjene uticaja na životnu sredinu za projekat ekološke rekonstrukcije TE Pljevlja na UP1 koju čine djelovi katastarskih parcela br.284, 286, 287, 288, 289, 290, 290/1, 290/10, 290/12, 290/15 KO Ilino Brdo, u okviru Detaljnog prostornog plana „Termoelektrana Pljevlja“ u Pljevljima.