“Na osnovu člana 13 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je „Durmitor Hotel and Villas“ d.o.o. sa Žabljaka, Vuka Karadžića bb, Zgrada „Razvršje“, Ulaz 3, podnijelo zahtjev za odlučivanje o potrebi izrade elaborata za izgradnju Turističkog naselja na UP1, koju čini dio katastarske parcele broj 3286 KO Žabljak I u zahvatu Državne studije lokacije „Ivan do“, Opština Žabljak.