“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Nosiocu projekta „Jugopetrol“ a.d. iz Podgorice, ul.Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-2030/21 od 16.05.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu sredinu za rekonstrukciju benzinske pumpe, na urbanističkoj parceli br. 1 koju čine djelovi katastarskih parcela br. 6439/4 i 6939/5, KO Novi Bar, u zahvatu Detaljnog urbanističkog plana “Ilino”, Opština Bar, koji je za nosioca projekta uradio „Paming” d.o.o. iz Podgorice.