“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću „Durmitor Development“ d.o.o. iz Nikšića, Ul. Milovana Pekovića, P+4/60, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-612/8 od 16.05.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju objekta benzinske pumpe sa turističkim sadržajima na UP1, UP2, UP3, UP4, UP5, UP6, UP7, UP8, UP9, UP10, UP11 i UP12, koje čine katastarsku parcelu 1283/1 KO Motički gaj, Opština Žabljak.