“Na osnovu člana 14 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu („Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirod i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je Preduzeću JP Nacionalni parkovi Crne Gore iz Podgorice, Trg Vojvode Bećir-bega Osmanagića broj 16, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-650/7 od 15.05.2019.godine, kojim se utvrđuje da je potrebna izrada elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za izgradnju parking prostora sa hangarom za elektrovoziće, autobuse i vozila Nacionalnog parka na lokaciji br. 6, na katastarskim parcelama broj 8, 10, 11, 12 i 13 KO Rovačko Trebaljevo u zahvatu Izmjena i dopuna Plana objekata privremenog karaktera na području Nacionalnog parka „Biogradska gora“, Opština Kolašin.