“Na osnovu člana 24 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (“Službeni list CG”, broj 75/18) Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

OBAVJEŠTAVA zainteresovanu javnost da je nosiocu projekta „JUGOPETROL“ A.D. iz Podgorice, Ul. Stanka Dragojevića bb, donijeto Rješenje, broj: 02-UPI-332/20 od 15.05.2019.godine, kojim je data saglasnost na Elaborat procjene uticaja na životnu za projekat adaptacije benzinske pumpe na katastarskoj parceli 5427 KO Ulcinj, Opština Ulcinj, koji je izradio multidisciplinarni tim „Institut za tehnička istraživanja“ iz Podgorice.