Mjerna stanica – vazduh

Veoma česti prekidi u radu automatskog analizatora za PM10 čestice na mjernom mestu Gagovića imanje u Pljevljima, onemogućavaju nas da kontinuirano obavještavamo građane u realnom vremenu, na našem sajtu, o koncentraciji ovog polutanta u vazduhu. Naša tehnička podrška je svakodnevno na terenu, ali zbog režima rada ovog instrumenta nakon prestanka napajanja sa električnom energijom ili prekida u radu iz nekog drugog objektivnog razloga (internet, trenutna blokada rada sistema za uzorkovanje i slično), ovom instrumentu je potrebno 12 časova da bi se izvršila stabilizacija i započela mjerenja.

Zbog opravdane zabrinutosti građana Pljevalja i prava da u najkraćem mogućem roku budu informisani o kvalitetu vazduha, dok se ne postigne potpuna stabilizacija automatskog analizatora za PM10 čestice (posebno tokom zimskih mjeseci), CETI će dostavljati izvještaje sa rezultatima gravimetrijskog određivanja realizovanog po standardu MEST EN 12341:2016 (referentna metoda za određivanje PM10 i PM2.5 frakcija supendovanih čestica) svakih 10 dana koji će biti objavljeni na sajtu Agencije.

Nakon uspješno završenog tendera za nabavku nedostajuće opreme za praćenje kvaliteta vazduha u okviru Državne mreže, pocetkom 2019.
godine započeće planirane aktivnosti. Između ostalog, predviđena je i nabavka najsavremenijih automatskih analizatora za PM čestiče, koji će takođe biti instalirani i na mjernom mjestu u Pljevljima.

Očekujemo da će ovakvi problemi biti prevaziđeni i da će instalacijom nove opreme i proširenjem Državne mreže građani imati više informacija o kvalitetu vazduha kako u realnom vremenu, tako i nakon validacije podataka.

2018-12-26T12:41:47+00:00 26.12.2018|