JAVNI POZIV nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro.

Agencija za zaštitu prirode životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti samo jednog kandidata.

 

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

 

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine;
 • nije član organa političkih partija, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

 

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statut;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
 • biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

 

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

 

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Agencije za zaštitu prirode i životne sredine na adresu:

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Ul. IV Proleterske brigade 19

81 000 Podgorica

Sa napomenom “Predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat izgradnje hotela „Kraljičina plaža“ 5* na katastarskoj parceli br. 970 KO Sveti Stefan (lokacija 1) u zahvatu hotelskog rizorta „Miločer” na lokacijama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 14, 15, 17, 22, 23, 24, 25, 26, 28 i 29 urbanističko-arhitektonskog rješenja u zahvatu Prostornog plana Opštine Budva I Prostornog plana područja posebne namjene Morsko dobro“.

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

Ovlašćeno službeno lice

                                                                                        Nikola Raičević

ORIGINAL DOKUMENT MOŽETE PREUZETI OVDJE

2018-12-24T10:02:40+00:00 24.12.2018|