Javni poziv nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmička istraživanja u podmorju Crne Gore, u blokovima 26 i 30.

Na osnovu člana 9 Uredbe o načinu i postupku ostvarivanja saradnje organa državne uprave i nevladinih organizacija („Službeni list CG“, broj 7/12), Agencija za zaštitu prirode i životne sredine upućuje

JAVNI POZIV

nevladinim organizacijama za predlaganje kandidata u sastav Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmička istraživanja u podmorju Crne Gore, u blokovima 26 i 30.

Agencija za zaštitu prirode životne sredine poziva nevladine organizacije koje se bave pitanjima iz oblasti zaštite životne sredine da učestvuju u procesu izbora jednog predstavnika u Komisiji za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu za projekat 3D seizmička istraživanja u podmorju Crne Gore, u blokovima 26 i 30.

Nevladina organizacija može predložiti samo jednog kandidata za člana Komisije. Više nevladinih organizacija može predložiti samo jednog kandidata.

Nevladina organizacija može predložiti kandidata za člana Komisije, ako ispunjava sljedeće uslove:

 • da je upisana u registar nevladinih organizacija prije objavljivanja javnog poziva;
 • da u aktu o osnivanju i statutu ima utvrđene djelatnosti i ciljeve u oblasti zaštite životne sredine;
 • da je u prethodnoj godini realizovala jedan projekat ili aktivnost u navedenoj oblasti;
 • da je predala poreskom organu prijavu za prethodnu fiskalnu godinu (bilans stanja i bilans uspjeha);
 • da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici, odnosno i namještenici.

Kandidat nevladine organizacije za člana Komisije može biti lice koje:

 • je crnogorski državljanin, sa prebivalištem u Crnoj Gori;
 • posjeduje iskustvo iz oblasti zaštite životne sredine;
 • nije član organa političkih partija, državni ili javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik u organima državne uprave.

Nevladina organizacija je dužna da, uz predlog za kandidata, dostavi:

 • kopiju rješenja o upisu u registar nevladinih organizacija;
 • kopije akta o osnivanju i statut;
 • pregled realizovanih projekata i aktivnosti u prethodnoj godini u oblasti zaštite životne sredine;
 • kopiju potvrde o podnesenoj poreskoj prijavi za prethodnu godinu;
 • izjavu lica ovlašćenog za zastupanje i predstavljanje nevladine organizacije o tome da više od polovine članova organa upravljanja nevladine organizacije nijesu članovi organa političkih partija, javni funkcioneri, rukovodeća lica ili državni službenici ili namještenici;
 • fotokopiju lične karte ili drugog dokumenta na osnovu kojeg se utvrđuje identitet kandidata za člana Komisije;
 • biografiju kandidata sa podacima o iskustvu u oblasti zaštite životne sredine;
 • izjavu kandidata da nije član organa političke partije, javni funkcioner, rukovodeće lice ili državni službenik ili namještenik;
 • izjavu kandidata da prihvata kandidaturu za člana komisije.

Rok za podnošenje prijedloga je 8 dana od dana objavljivanja javnog poziva.

Dokumentacija po Javnom pozivu se dostavlja arhivi Agencije za zaštitu prirode i životne sredine na adresu:

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine

Ul. IV Proleterske brigade 19

81 000 Podgorica

Sa napomenom “Predlaganje kandidata za člana Komisije za ocjenu Elaborata procjene uticaja na životnu sredinu za projekat 3D seizmička istraživanja u podmorju Crne Gore, u blokovima 26 i 30“.

 

Predlog kandidata za člana Komisije biće razmatran samo ako je dostavljen uz svu potrebnu dokumentaciju, u naznačenom roku.

 

 Ovlašćeno službeno lice

                                                                                        Nikola Raičević

Dostavljeno:

 • u Javnu knjigu o sprovedenim postupcima procjene uticaja
 • 2 xa/a

Original poziva možete preuzeti na LINKU

 

 

 

2018-10-04T12:28:15+00:00 04.10.2018|