16.septembar Međunarodni dan zaštite ozonskog omotača

Ovogodišnja tema međunarodnog dana zaštite ozonskog omotača je “Ostani cool, i nastavi dalje”. Tema koja je praćena sloganom “Montrealski protokol”, predstavlja motivacioni poziv svima da nastave sa radom i primjerima na zaštiti ozonskog omotača i klime. Tema ima dvije konotacije – da naš posao zaštite ozonskog omotača štiti i klimu, i da je Montrealski protokol “Cool” ugovor, što pokazuje njegov izvanredan uspjeh.

Obilježavanjem ovog datuma daje se doprinos očuvanju naše planete i promoviše uspjeh Montrealskog protokola u zaštiti ozonskog omotača i njegovog doprinosa u borbi protiv klimatskih promjena. Eliminacijom skoro 100% supstanci koje oštećuju ozonski omotač koje su i snažni gasovi sa efektom staklene bašte, osim zaštite ozonskog omotača, dat je i značajan doprinos ublažavanju klimatskih promjena, sprječavanjem emisija, procijenjenog iznosa, više od 135 milijardi tona ekvivalenata CO2, od 1990-2010. godina.

Montrealski protokol je spreman da da još veći doprinos u borbi protiv globalnog zagrijavanja kroz Kigali amandman, koji je usvojen u oktobru 2016. godine, a stupa na snagu 01 januara 2019. godine. Kigali amandman buduću proizvodnju i potrošnju fluorugljovodonika (HFC) dovodi pod kontrolu Protokola čime će dati veliki doprinos suzbijanju klimatskih promjena, a očekuje se da će se izbjeći do 0.5o C globalnog zagrijavanja do kraja ovog vijeka, dok će se i dalje štititi ozonski omotač.

Agencija za zaštitu prirode i životne sredine u okviru projekta „Aktivnosti na smanjenju potrošnje HFC supstanci“ (Enabling activities for HFC phase down) obezbijedila je prevod Informativnih brošura o Kigali amandmanu, uz finansijsku pomoć Multilateralnog fonda za implementaciju Montrealskog protokola i podršku UNIDO-a kao implementacione agencije.

Informativne brošure o promjenama i izazovima koje donosi Kigali amandman, kao i kako ih riješiti i prevazići u cilju ispunjavanja novih obaveza koje proizilaze ratifikacijom Amandmana pripremio je Program Ujedinjenih nacija za životnu sredinu/OzonAction. Iste su namijenjene svim relevantnim akterima uključenih kako u proces ratifikacije, tako i njegove kasnije implementacije.

Kao i prethodnih godina, i ove godine Agencija za zaštitu prirode i životne sredine pristupiće obilježavanju ovog veoma važnog ekološkog datuma, organizacijom edukativnih prezentacija u vaspitno-obrazovnim institucijama u Crnoj Gori.

Brošure:

1 Informativna brošura 01_Uvod

2 Informativna brošura 02 _sadasnja upotreba HCFC i HFC

3 Informativna brošura 03_GWP, CO2(e) i ukupna količina svih HFC

4 Informativna brošura 04 _fluidi i tehnologije sa niskim GWP

5 Informativna brošura 05_ bazna stanja i dinamika smanjenja

6 Informativna brošura 06 _Strategija za postepeno smanjnje

7 Informativna brošura 07 _zakonodavstvo

8 Informativna brošura 08 Naredni koraci_andažovanje relevantnih aktera

9 Informativna brošura 09_visoka ambijentalna temperatura

10 Informativna brošura 10 _Tehnička pitanja_Zapaljivost

11 Informativna brošura 11_ Prepreke za uspješnu realizaciju

12 Informativna brošura 12 _Sadejstva sa drugim mjerama javne politike

13 Informativna brošura 13 prednosti brzog djelovanja

14 Informativna brošura 14 Rječnik i reference

15 Informativna brošura 15 _Kontrolisane supstance po Montrealskom protokolu

16 Informativna brošura 16 _GWP mjesavina rashladnih fluida_KIgali kontekts

17 Informativna brošura 17 MAC sektor

18 Informativna brošura 18 Upotreba HFC u protivpozarnim sistemima

19 Informativna brošura 19 Uticaj vrste izabranog gasa

2018-09-14T21:07:57+00:00 14.09.2018|