Utvrđuje se Lista stručnih lica koja nisu zaposlena u Agenciji (externi experti) za učešće u radu Komisije

Na osnovu člana 21 Zakona o procjeni uticaja na životnu sredinu (”Sl.list CG” br. 40/10, 73/10, 40/11, 27/13 i 52/16), Odluke za obrazovanje komisije za utvrdivanje obima i sadržaja elaborata i ocjenu elaborata procjene uticaja na životnu sredinu broj 101/2-06-104/1 od i člana 55 stav 2 Uredbe o organizaciji i načinu rada državne uprave (”Sl.list CG” br. 05/12, 25/12, 61/12, 20/13, 17/14, 06/15, 80/15, 35/16, 41/16, 61/16, 73/16,03/17, 19/17), a po ovlašćenju ministra održivog razvoja i turizma broj:101-1549/I od 16.06.2017.godine, direktor Agencije za zaštitu prirode i životne sredine, donosi sljedeće RJEŠENJE

Dokumenta

2018-06-28T11:20:54+00:00 28.06.2018|