Smjernice i instrumenti za dalje korisnike

Kvalitetne informacije su ključne za sve aktere u okviru lanca snabdijevanja – od kompanija koje proizvode i uvoze hemikalije i koje treba da procijene njihovu bezbjednost, do korisnika koji žele da obezbijede sigurno rukovanje.

Ovaj informativni letak pruža prikaz smjernica i instrumenata za korisnike hemikalija. Ovaj materijalje dostupan na 23 jezika Evropske unije i može se pronaći u poglavlju Komunikacija u lancu snabdijevanja na veb-sajtu ECHA