Jugoistočna Evropa (JIE) je u pogledu biodiverziteta jedan od najbogatijih djelova Evrope. Da bi se biološka raznovrsnost i vrijedni prirodni resursi očuvali i koristili na održiv način u okviru regionalno usaglašenog pristupa, potrebno je postići regionalni konsenzus o načelima i ključnim elementima mehanizma za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje

(BIMR) koji će biti u skladu sa Konvencijom o biološkoj raznovrsnosti (CBD) i zahtjevima Evropske unije (EU).

To će omogućiti regionalnu razmjenu podataka i informacija sa ciljem kolaborativnog praćenja, izvještavanja i upravljanja (dijeljenim) resursima u domenu biodiverziteta. Pristupanje EU je zajednički cilj za sve ekonomije Jugoistočne Evrope, a važan preduslov u tom procesu je transponovanje i potpuno sprovođenje pravne tekovine EU u oblasti zaštite okoline/životne sredine, naročito Direktive o pticama (2009/147/EK), Direktive o staništima (92/43/EEZ) i Strategija biodiverziteta EU 2020. BIMR stoga predstavlja ključnu komponentu za sve ekonomije u regiji JIE i neophodno ga je unaprijediti. U prvoj ORF-BD-ovoj publikaciji pod naslovom “Regionalna procjena početnog stanja u oblasti upravljanja informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje u Jugoistočnoj Evropi”, analizirana je trenutna situacija u pogledu uključenih aktera, politika, pravnog i institucionalnog okvira i stanja informacionih sistema u domenu biodiverziteta. Naglašeni su različiti nedostaci u pogledu raspoloživosti i kvaliteta podataka, kao I tehničkih i ljudskih kapaciteta i vještina potrebnih za zadatke vezane za BIMR, konkretno za:

  1. a) projektovanje i složenost informacionih sistema za biodiverzitet;
  2. b) standardizovane obrasce za prikupljanje podataka;
  3. c) format i raspoloživost podataka;
  4. d) saradnju između aktera, korištenje podataka i autorska prava;
  5. e) kapacitete i vještine potrebne za zadatke vezane za BIMR;
  6. f) zakonodavstvo koje uređuje BIMR; i
  7. g) izradu rezervnih kopija (backup), osiguranje i razmjenu podataka.

Radi boljeg upravljanja podacima o biodiverzitetu u JIE I kvalitetnijeg izvještavanja prema CBD-u i EU, u periodu od juna do oktobra 2017. godine regionalni stručnjaci su pripremili, a regionalne ekonomije na putu prema EU odobrile drugu ORF-BD-ovu publikaciju, “Regionalni priručnik za BIMR”. Svrha ove publikacije je da pomogne svim akterima u vladinom I nevladinom sektoru da efektivno upravljaju podacima i tako sistematski unaprijede kvalitet i korisnost podataka, kao i poštovanje standarda i zahtjeva EU i CBD-a.

Njemačko savezno ministarstvo za saradnju i razvoj (BMZ) podržava razvoj “Regionalnog priručnika za BIMR” i njihovo pilot sprovođenje kroz projekat “Regionalna mreža za upravljanje informacijama o biodiverzitetu i izvještavanje”, koji sprovodi GIZ-ov Otvoreni regionalni fond za Jugoistočnu Evropu- Biodiverzitet (ORF-BD) kroz bliski dijalog i koordinaciju sa relevantnim akterima i partnerima.

DOWNLOAD: BIMR Crna Gora Vodič