Registar Seveso

Agencija obavještava zainteresovane organe, organizacije i javnost o izrađenom Registru/Listi Seveso postrojenja u Crnoj Gori.

Registar i Lista Seveso postrojenja su urađeni shodno primljenim Obavještenjima od operatera Seveso postrojenja, koja su urađena na osnovu člana 3 Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa (“Službeni list Crne Gore”, br. 67/16 ), a u skladu sa članom 39 Zakona o životnoj sredini (“Službeni list Crne Gore”, br. 52/16 ).

 

Stepen rizika za Seveso postrojenja shodno praviliniku o količinama opasnih materija po kategorijama kojima se određuje stepen rizika (Sl. list CG 63/16)

Lista obavještenja o Seveso postrojenju shodno članu 3. Pravilnika o bližem sadržaju plana prevencije i plana zaštite od udesa ( Sl. list CG 67/16)

2018-05-08T12:23:33+00:00 02.03.2018|